Όροι χρήσεως

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή υπηρεσία μέσω του ιστοτόπου www.talosf.gr. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από τις Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Ο δικτυακός ιστοτόπος παρέχεται, ως έχει, από τις εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού ιστοτόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

1. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, και ΜΟΝΟ με έγγραφη άδεια από τις εκδόσεις.

2. Πνευματικών δικαιωμάτων και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο www.talosf.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών σχημάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και την γενική σχεδιάσει, και την κάθε είδους διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, και υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες, που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, ή νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

3. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στον ιστοτόπο των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ. ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη / θεμιτό ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού ιστοτόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης αλλαγή

Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ έχουν και διατηρούν το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό ιστοτόπο υπηρεσίες και πληροφορίες, και προσφορές. Επίσης, η εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του ιστοτόπου της και των συνεργατών της, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (ssl) για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του ιστοτόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Για λόγους ανωτέρας βίας Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Υποβολή στοιχείων, για την εύρυθμη λειτουργία.

Α) Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Β) Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.

Γ) Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Δ) Η Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

7. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Α) Ο ιστοτόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς ιστοτόπους επί των οποίων οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Β) Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. δύνανται να έχουν εις τον ιστοτόπο τους www.talosf.gr της προτεινόμενες δραστηριότητες σε οποιαδήποτε μορφή οι εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ κρίνουν, τα νέα των εκδόσεων, και της δραστηριότητές που αυτοί κρίνουν σκόπιμες προς προβολή.

Γ) Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς ιστοτόπο ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

8. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Α) Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με τον ιστοτόπο www.talosf.gr δια του (ψηφιακού καταστήματος) Καταστήματος, υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία “καρτέλα πελάτη” όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Β) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα (τα πραγματικά του στοιχεία) αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ηλεκτρονική διεύθυνση e mail, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζήτηση αποζημίωσης από τον Χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του. Δηλαδή αν δηλώσετε ψεύτικα στοιχειά δεν θα μπορεί να έρθει το βιβλίο που θέλετε και δεν θα μπορείτε να λάβετε το mail που πρέπει.

Γ) Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Δ) Ο χρήστης με την δημιουργία του κωδικού αυτού, μπορεί να περιηγείται σε όλον τον ιστοτόπο, που έχεις αγοράσει το δικαιούμαι περιηγήσεις.

Ε) Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης στην καρτέλα πελάτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα, και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο Κατάστημα, στην οποία προβαίνει η Πωλήτρια το (ηλεκτρονικό κατάστημα), γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο Χρήστης – Υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέον ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα ως άνω δεδομένα το ηλεκτρονικό κατάστημα θα επεξεργάζεται κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ .

9. Διαγραφή από την βάση

Α) Ο Χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του – κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται – χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μίας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό.

Β) Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη» (right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το Κατάστημα που φυλάσσονται στους διακομιστές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Χρήστη. Ο Χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Γ) Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με την Πωλήτρια και το εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα ως και Παρασκευή και ώρες 09.00 με 17.00 στο τηλέφωνο 2106010606, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση talosf@talosf.gr. με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ». Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr )

Δ) Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ με τους Αγοραστές με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα Προϊόντα που, διαθέτει μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Χρηστών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, στους ίδιους χρήστες παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε έκαστος Χρήστης (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη καρτέλας / λογαριασμού του (το προφίλ του), αλλά και μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο Χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.

Ε) Το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ θα προβαίνει σε διαρκή ενημέρωση του Χρήστη για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Yποκειμένου των δεδομένων.

Ζ) Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση είτε κατ’ αρχήν είτε ένεκα του τρόπου άσκησής τους από το Χρήστη με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών Χρήστη για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της Πωλήτριας, διατήρηση για απόδειξη της συγκαταθέσης κ.α).

Η) Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά μη προσωπικά στοιχεία που αφορούν στο ποια Προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους Προϊόντων του Καταστήματος.

Θ) Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι το Κατάστημα για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση – σύναψη συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Καταστήματος και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Χρήστη. Περισσότερα για αυτά τα αρχεία μπορείτε να διαβάσετε στην παράγραφο Ξ.

Ι) Ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο Κατάστημα.

Κ) Ο Χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του Καταστήματος με την Πωλήτρια, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

Λ) Το ηλεκτρονικό κατάστημα, συναινεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) θα προβαίνει στις δέουσες επικαιροποιήσεις και της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Μ) Ο Χρήστης – Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ν) Σε περίπτωση που ο χρηστής θέληση οικειοθελώς να διαγραφεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα διαγραφεί και από όλες τις τυχόν εφαρμογές που έχεις αγοράσει και αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ.

Ξ) Τι είναι τα Cookies; Δεν είναι τα μπισκότα που τρώμε!

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά.

Ποια Cookies χρησιμοπιούνται;

Η ιστοσελίδα μας όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει ομαλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies. Παρακάτω σας αναλύουμε τις τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται.

Απολύτως Απαραίτητα – Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.

Cookies Λειτουργικότητας – Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το όνομα χρήστη, το συνθηματικό εισόδου κτλ, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα κάνετε στη σελίδα, να σας ζητάει ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Cookies Επιδόσεων – analytics – Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies στόχευσης και διαφήμισης – Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πληροφορίες όπως αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, παρόλο που ο ιστότοπος του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την Πολιτική Απορρήτου τρίτων παρόχων (Google) επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://policies.google.com/?hl=el

Μπορώ να διαγράψω τα cookies;

Φυσικά και μπορείτε. Ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τον ισότοπο μας, αλλά και από όλους όσους έχετε επισκεφτεί. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα των περιηγήσεων σας στο διαδίκτυο και τους ισότοπους που επισκέπτεστε. Παρακάτω, σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ανάλογα τον περιηγητή σας.

Internet explorer

http://windows.microsoft.com/el-gr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=en

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org/cookies/

10. Για τους μη ενηλίκους ή Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

11. Όροι πωλήσεως

Α) Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στους ειδικούς όρους πωλήσεων (14), οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του βιβλιοπωλείου (talosf@talosf.gr) ή μήνυμα από την ‘’Επικοινωνία’’ στον ιστότοπο των Εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ. ή η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης.

Β) Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία / προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα η εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ., εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Γ) Τα προϊόντα / βιβλία και η αντικαταβολές είναι εντός Ελλάδος και όχι εκτός. Για της περιπτώσεις εκτός Ελλάδος θα υπαρχή επιπλέων χρεώσει και το κόστος αυτό θα το επιβαρύνεται ο χρήστης. Για της περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει προσφορά με δώρο τα έξοδα αποστολής είναι ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος. Αλλιώς είναι με χρεώσεις.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

13. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τις Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ.

14. Ειδικοί Όροι Πωλήσεων

Έξοδα αποστολής

Α) Τα προϊόντα / βιβλία και οι αντικαταβολές είναι εντός Ελλάδος και όχι εκτός. Για τις περιπτώσεις εκτός Ελλάδος θα υπάρχει επιπλέον χρέωση και το κόστος αυτό θα το επιβαρύνεται ο χρήστης/ πελάτης. Για της περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει προσφορά με δώρο τα έξοδα αποστολής είναι ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος. Αλλιώς είναι με χρεώσεις. Θα είναι δωρεάν οι αποστολές από το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές άνω των 40 ευρώ, και ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος.

Β) Αγορές που η αξία τους είναι κάτω από 40 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 6 ευρώ.

Γ) Δεν θα επιβαρυνθεί ο πελάτης με επιπλέον έξοδα, σε περίπτωση αντικαταβολής (εκτός από τα έξοδα αυτής, της αντικαταβολής).

Δ) Για τις αποστολές εκτός Ελλάδας προς λοιπές χώρες, συμβουλευτείτε τον πίνακα εξόδων αποστολής. Σε ειδικές περιπτώσεις ο πίνακας και οι τιμές του, δεν θα ισχύουν και αυτό για χώρες και αποστολές με μεγάλο κόστος αποστολής. Υπάρχει περίπτωση τα ταχυδρομεία να αλλάξουν τις τιμές, οπότε αυτό θα μετακληθεί.

Ε) Τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας υπολογίζονται ανά αποστολή και διαμορφώνονται από την τελική αξία αγοράς κάθε αποστολής.

Ζ) Σε περίπτωση που η τελική αξία της αγοράς διαφέρει από την αξία της παραγγελίας (πχ λόγω έλλειψης αποθέματος ορισμένων βιβλίων στον εκδότη) και κατόπιν ενημέρωσής του ο πελάτης έχει επιλέξει να του αποσταλούν τα διαθέσιμα βιβλία, ο υπολογισμός των εξόδων αποστολής καθορίζεται από την τελική αξία της αγοράς, ανεξάρτητα από τον ενιαίο υπολογισμό που έχει γίνει στην ιστοσελίδα.

Η) Στο ενδεχόμενο που ο πελάτης ξεχάσει για οποιοδήποτε λόγο και δεν παραλάβει τα βιβλία / προϊόντα του και αυτά γυρίσουν πίσω στο ηλεκτρονικό κατάστημα, για να του αποσταλούν εκ νέου (επιστροφή και νέα αποστολή), θα υπάρχει χρέωση 12 ευρώ συν τα έξοδα αποστολής, ανεξάρτητα αν ήταν με έξοδα αποστολής ή όχι. Αν δεν αναζητηθούν ακυρώνεται η παραγγελία εντός 30 ημερών. Αλλαγές, αντικαταστάσεις ή και επιστροφές γίνονται μόνο κατόπιν επικοινωνίας, συνεννόησης και οδηγιών που λαμβάνει ο πελάτης.

Θ) Αν ο πελάτης επιθυμεί η αποστολή του να αποσταλεί με κούριερ (courier) την χρέωση αυτήν θα την επωμιστεί ο πελάτης.

Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια συναλλαγών

Οι εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ σας δίνουν την δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους που εσείς επιθυμείτε και με απόλυτη ασφάλεια.

Οι επιλογές που σας προσφέρονται είναι:

Πληρωμή επί αντικαταβολή (μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδας): πληρώνετε τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αποστολή με αντικαταβολή (δε διαφέρει από αυτά που αναφέρονται από τα έξοδα αποστολής). Δηλαδή, τα έξοδα της αντικαταβολής θα τα χρεώνεται ο πελάτης, ανεξαρτήτως ΠΟΣΟΥ. Και αν η παραγγελία είναι άνω των 40 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν, όχι τα έξοδα της αντικαταβολής.

Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τραπέζης (Alpha e-Commerce”) της Alpha Bank: Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε των άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα, συμβουλευτείτε το πιο πάνω κεφάλαιο για τις Άτοκες δόσεις. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνδέεστε απ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της τράπεζας (Alpha Bank), στην οποία δίνετε εσείς ο ίδιος εντολή να χρεώσει τη κάρτα σας, χωρίς να κοινοποιήσετε τα στοιχεία της στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Με αυτό τον τρόπο, η συναλλαγή γίνεται στο περιβάλλον κώδικα και των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας και του e-banking, δεν κοινοποιούνται τα στοιχεία της κάρτας σας εκτός τραπέζης, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός τραπέζης. Στη συνέχεια η τράπεζα μας ειδοποιεί ότι για την παραγγελία σας έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής συναλλαγή. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διαφορά υπέρ του πελάτη, η διαφορά αυτή πιστώνεται υπέρ του πελάτη. Οι δόσεις με τις πιστωτικές κάρτες θα είναι στην πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος των εκδόσεων ΤΑΛΩΣ Φ. Δηλαδή το ποσόν που θα είναι άτοκες δόσεις.

Πληρωμή με PayPal: Αυτόματη μετάβαση και εξόφληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PayPal. Αγορές προς αποστολή στο εξωτερικό εξοφλούνται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία υποστηρίζει διαδικτυακές συναλλαγές η PayPal ή κατόπιν επικοινωνίας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης. Αγορές προς αποστολή δώρου σε άλλο παραλήπτη εξοφλούνται μόνο με πιστωτική κάρτα ή κατόπιν επικοινωνίας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.

Κατάθεση στην τράπεζα: χρησιμοποιήστε τον αριθμό παραγγελίας σας ως αιτιολογία πληρωμής, και μετά στείλτε μας το αποδεικτικό της καταθέσεως της Τραπέζης μέσω email στο talosf@talosf.gr. Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να μας επιβεβαιώσετε την κατάθεση.

Χρόνοι αποστολής και παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής από το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι κατά κανόνα 2-4 εργάσιμες μέρες από την επομένη της παραγγελίας, εφόσον στην ιστοσελίδα αναγράφεται ότι τα βιβλία είναι άμεσα διαθέσιμα και 2-6 εργάσιμες μέρες εφόσον αναγράφεται μόνο ότι είναι διαθέσιμα. Εφόσον στην παραγγελία σας περιλαμβάνονται βιβλία για τα οποία αναγράφεται στην ιστοσελίδα ότι είναι διαθέσιμα υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, ο χρόνος αυτός μπορεί να επιμηκυνθεί κατά επιπλέον 1-2 εργάσιμες μέρες. Σε κάποιους εκδότες, εφόσον το βιβλιοπωλείο μας δεν διαθέτει απόθεμα, αναφέρεται στις καταχωρήσεις των βιβλίων ότι απαιτούνται ακόμα μεγαλύτεροι χρόνοι (π.χ. για βιβλία εκδοτών που έχουν έδρα εκτός Αθηνών, ορισμένες Μονές κλπ).

Ως εργάσιμες μέρες υπολογίζονται οι καθημερινές μέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

Οι αποστολές εντός Ελλάδας γίνονται κατά κανόνα σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ.

Ειδικοί λόγοι (πχ παραγγελία μη άμεσα διαθέσιμου βιβλίου εκδότη με έδρα εκτός Αθηνών, καθυστέρηση παράδοσης μη άμεσα διαθέσιμου βιβλίου με ευθύνη του εκδότη, περίοδοι διακοπών κατά τις οποίες ορισμένοι εκδότες κλείνουν, υπερβολικός φόρτος κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου ή κατά τις περιόδους των εορτών, απεργίες κ.α.) μπορούν να επιμηκύνουν τους χρόνους αποστολής. Λόγοι ανωτέρας βίας (πχ εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποστολή) μπορούν να επιμηκύνουν τους χρόνους παράδοσης.

Υπάρχει περίπτωση λόγο ανωτέρας βίας ή γενικού κολλήματος, για κάποιο διάστημα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι αποστολές. Για αυτό θα υπάρχει επικοινωνία με τους πελάτες μας.

Για τις Ζωντανές υπηρεσίες (online), αυτές με την αγορά τους και την επιβεβαίωση αυτής δίδεται άμεσα πρόσβαση.

Διαθεσιμότητα των βιβλίων

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ένα είδος διαθέσιμο ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία.

————————————————————————–

Εγγραφή και πρόσβαση, ειδικοί όροι, για τους χρηστές και συνδρομητές της εγκυκλοπαίδειας του Ηλίου.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου συμφωνεί να:

Αφού προβεί στην αγορά στης συνδρομής, θα σας δοθούν ή θα δημιουργήσει το Όνομα χρήστη και Συνθηματικό, (μυστικός κωδικός πρόσβασης).

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
γ) σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων πρόσβασης π.χ. όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη οι Εκδόσεις Ταλώς Φ. δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.
δ) Προς το παρόν δεν ζητούμε στοιχεία πέρα από τα όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη. Όταν οι Εκδόσεις Τάλως Φ. ζητήσουν και άλλα στοιχεία τότε καλό είναι να δοθούν για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
ε) Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου του (Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30) ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά).
ζ) Για τεχνικούς λόγους σε κάποιους τόμους έχουν καταχωρηθεί τα αρχικά λήμματα των σελίδων. Επίσης έχουν αφαιρεθεί οι περισσότερες λευκές σελίδες και σελίδες που δεν κρίνονται αναγκαίες.
η) Η συνδρομή του (Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30) ισχύει για πέντε χρόνια.

θ) Σε περίπτωση που κάντε αγορά του Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30 εκτός καταστήματος, και σας δοθεί (Όνομα χρήστη και  Συνθηματικό) δεν μπορεί να αντικατασταθεί, και δεν μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό και το όνομα χρήστη  Η συνδρομή ισχύει για πέντε έτη από την ημέρα της αγοράς.

Με την αγορά συνδρομής, ο επισκέπτης/χρήστης δημιουργεί ή παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) και το όνομα χρήστη (username) που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Τα μέλη του δικτυακού τόπου παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό συνθηματικό χρήστη, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του λογαριασμού του κάθε μέλους λόγω μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω αναφερόμενα στους παρόντες όρους χρήσης.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου του (Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30) ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά).

Όροι και αποδοχή λειτουργίας.

Η παρούσα αποτελεί δήλωση αποδοχής όρων του χρήστη απευθυνόμενη στις Εκδόσεις Τάλως Φ που τον φιλοξενεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί και αποδοχή του συνδρομητή, για την χρήση του στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ παρέχουν τη δυνατότητα στον χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας να αποκτά πρόσβαση στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής. Στόχος είναι η απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή / κινητό / tablet, του χρήστη και υπό τους όρους της παρούσας.

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ, σε συνεργασία και με την άδεια του «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά)», διανέμουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την 30 τόμων εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου «Το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου“».

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρακάτω όρους οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρεία «Εκδόσεις Τάλως Φ.» μέσω της παρούσας.

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στο συνοδεύον αυτή λογισμικό ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στις Εκδόσεις Τάλως Φ., αλλά Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου του (Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30) ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά).
Η ηλεκτρονική πρόσβαση των σελίδων της Εγκυκλοπαίδειας ¨Ήλιος¨ που βλέπει ο χρήστης – συνδρομητής, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλω ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής.

Επίσης ο χρήστης – συνδρομητής απαγορεύεται ρητώς, να διαθέσει τον προσωπικό μυστικό κωδικό πρόσβασης, σε τρίτους.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας προσωπικός μυστικός κωδικός πρόσβασης, χρησιμοποιείται και από άλλους χρήστες, θα αναστέλλεται η λειτουργία του κωδικού αυτού.

Ο χρήστης ανά ημέρα, μπορεί να έχει 70 προβολές.

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κειμένων ή φωτογραφιών και εν γένει της ύλης των εντύπων που πωλούνται ή εν γένει αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα πνευματικά δικαιώματα της περιεχόμενης στα έντυπα ύλης ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά).

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ δεν φέρουν ευθύνη στην περίπτωση τροποποίησης της ύλης μελλοντικών τευχών, ή της θεματολογίας των εντύπων, είτε αυτή γίνεται για λόγους marketing ή άλλους που επιβάλει ο εκδότης για το έντυπο που εκδίδει, συνεπώς η συνδρομή σε αυτό δεν θα ακυρώνεται και το καταβληθέν ποσό δεν θα επιστρέφεται.

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ με κανένα τρόπο δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στην ιστοσελίδα της εντύπων, την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου.
Οι Εκδόσεις Τάλως Φ. μπορούν μελλοντικά να τροποποιήσουν τους όρος λειτουργίας.

Οι Εκδόσεις Τάλως Φ. θα έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν και μελλοντικά έργα, και προσφορές μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που το ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά), που είναι ο ιδιόκτητης της εγκυκλοπαίδειας του ¨Ηλίου¨, για οποιαδήποτε αιτία διακόψει την συνεργασία του με τις Εκδόσεις Τάλως Φ για οιονδήποτε λόγο, ο χρήστης και συνδρομητής του εντύπου αυτού (εφόσον έχει γίνει συνδρομητής προ της άνω διακοπής της συνεργασίας) θα δύναται να απαιτήσει άμεσα από τον ιδιόκτητή του εντύπου εγκυκλοπαίδεια ¨Ηλίου¨ την εξακολούθηση της συνδρομής σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ιδιόκτητη, για όσο χρόνο διαρκή η συνδρομή του δίχως επιπλέον για αυτόν χρηματική επιβάρυνση και για το χρόνο που υπολείπεται της διάρκειας της συνδρομής του.

Η χρήση του παρόντος λογισμικού και της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.