Προσφορά!

Μεγάλη Προφορά με βιβλία του Ιωάννη Πασσά

49,50

 

 

Αγοράστε και τα 8 βιβλία του Ιωάννη Πασσά ΜΟΝΟ ΜΕ 49,5 ΕΥΡΩ!  

Πρόκειται για σπάνια βιβλία που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού! 

Ορφικά

Αδύνατον είναι να προσδιορισθή και να καθορισθή χρονολογικώς από πότε ο άνθρωπος είχεν αρχίσει να ενδιαφέρεται και να παρατηρή τας κινήσεις του Ηλίου, της Σελήνης, των Πλανητών και των άλλων φυσικών φαινομένων που προκαλούσαν την προσοχήν του. Η ανατολή και η δύσις του Ηλίου και της Σελήνης, και αι μερικαί και  ολικαί εκλείψεις των, οι μετεωρίται που διασχίζουν φλεγόμενοι τη νύχτα τον ουρανόν, η εμφάνισις και η εξαφάνισις των κομητών, αι καταιγίδες, τα χιόνια και οι παγετώνες, οι κεραυνοί, τα ηφαίστεια και οι σεισμοί τον επροβλημάτιζον συνεχώς και ολίγον κατ’ ολίγον, τον ηνάγκασαν να σκέπτεται και να ερευνά, άλλοτε διαπορών και άλλοτε περιδεής (τρέμων από φόβον), τας αιτίας αυτών των φαινομένων. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Η Αληθινή Προϊστορία

Πλήρης ανατροπή και αναδιάρθρωσις της Ελληνικής και της Παγκοσμίου Προϊστορίας και Ιστορίας, μετά την ερμηνείαν των “ΟΡΦΙΚΩΝ” με αδιαψεύστους Αστρονομικάς εξακριβώσεις, που δημοσιεύονται δια πρώτην φοράν εις την Ελλάδα, αλλά και εις Παγκόσμιον επίπεδον και με τας τελευταίας Ανθρωπολογικάς και Αρχαιολογικάς αποδείξεις. Τα βαθύτερα αίτια της καταπτώσεως που παρουσιάζει η σημερινή ανθρωπότης. Πως και διατί επέζησεν και δεν πρόκειται να αποθάνη η Ελλάς, εάν συνετισθούν και ανανήψουν οι ηγέται της. Ενώπιον του φοβερού κινδύνου που ευρίσκεται η Χώρα. Οι Θανάσιμοι κίνδυνοι που σήμερον μας απειλούν, από τον Σιωνισμόν μέχρι και την Πυρηνικήν Φυσικήν. Στο προσάρτημα του βιβλίου περιγράφεται διεξοδικώς γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καθίσταται υπόδικος ενώπιον του Έθνους και της Ιστορίας. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον ανήλθεν και απήλθεν από την Προεδρίαν της Δημοκρατίας.

Το Έγκλημα της Επιστήμης

Ο αναγνώστης δεν πρέπει να τρομάξει από τον τίτλο αυτού του βιβλίου και δεν πρέπει να τρομάξει, διότι απλούστατα διακηρύσσει μίαν αλήθειαν. Αλήθειαν την οποία πρέπει κάποτε να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι Έλληνες, αφού οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερον την ανθρωπότητα, διά πρώτην φοράν είναι πολύ μεγαλύτεροι και περισσότερον εμφανείς διά την Ελλάδα και τον Ελληνισμόν, όπως διά τον Πολιτισμόν και τον Χριστιανισμόν, που είναι δημιουργήματα του Ελληνισμού.[…] (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός  Διχασμός (Τόμος Α’)

Το έργον αυτό θα καταστή απαραίτητον κτήμα οιουδήποτε Έλληνος, ιδίως δε, χρήσιμος οδηγός και σύμβουλος των πολιτών της νεωτέρας γενεάς, η οποία δεν έζησε μεν εκείνη την εποχή, υφίσταται όμως τας συνεπείας του μοναδικού και άνευ προηγουμένου εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος φοβερού και αναλγήτου αιματοκυλίσματος των λαών και της εθνοκτόνου εσωτερικής διαιρέσεως, συνέπεια της οποίας υπήρξεν η Μικρασιατική συμφορά, η Εθνική μας κατάπτωσις και εξουθένωσις και η συνεχιζόμενη λυσσώδης εσωτερική διαμάχη, η υποσκάπτουσα βραδέως μεν, αλλ’ ασφαλώς, τα θεμέλια της Εθνικής μας ενότητας και υποστάσεως…..

Η Αγωνία ενός Έθνους (Τόμος Β΄)

(Η Αγωνία ενός Έθνους είναι ο Β’ τόμος του βιβλίου, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός  Διχασμός)

Πλήρης, λεπτομερής κα ἀκριβής Ἱστορική ἐπισκόπησις τοῦ Μικρασιατικοῦ ζητήματος, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐπισήμων Ἀρχείων τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας και τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας Σμύρνης, των ἀρχείων τοῦ πρώην ὑπαρχηγοῦ τοῦ ἐπιτελείου τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας καὶ τέως ἀρχηγοῦ τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τοῦ Στρατοῦ Στρατηγοῦ κ Σαρρηγιάννη, τῶν ἐπισήμων Ἀρχείων τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Στρατιωτικῶν ὅπως καὶ ἐπὶ βάσεί πλείστων ἄλλων ἐπισήμων πηγών καὶ ἀναμφισβητήτων πληροφοριῶν πρὸς καὶ τούτοις δὲ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἰδιαιτέρων ἀρχείων καὶ προσωπικῶν ἀφηγήσεων τοῦ Ἀντιστρατήγου.

Ο Άνθρωπος Αυτό το Κτήνος

Ἀφιερώνεται εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸν πολυβασανισμένο καὶ ἀνόητον αὐτὸ πλάσμα τῆς δημιουργίας, με τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θὰ ἀφυπνισθῇ καὶ θὰ κατανοὴσῃ, ὅτι δὲν ἀξίζει τον κόπον νὰ ἀγωνιᾶ, να ὐποφέρη, να αἰματοκυλίεται καὶ νὰ καθιστᾶ μαρτυρικήν τὴν ζωήν του, δι΄ ἐπιδιώξεις καὶ προσδοκίας ποὺ δὲν δύναται νὰ πραγματοποιθοῦν, λόγῳ τῆς φυσικῆς άτελείας του… Πρόκειται για σπάνια βιβλία που δεν μπορεί να τα βρει και είναι….

SOS

Ποῖοι κίνδυνοι μᾶς άπειλούν καὶ ως ἄτομα καὶ ως Ἔθνος; Διατί ὁ Βενιζέλος ἐπανέφερε τον Γεώργιον τό 1935. Διατί ἔγινε ἡ Δικτατορία καὶ ο Μεταξᾶς Πρωθυπουργός. Διατί καὶ πῶς ἐνεπλάκη ἡ Ἑλλάς εἱς τὸν παρόντα πόλεμον. Διατί οὶ κομουνισταί ἀπέκτησαν ἐσχάτως τόσην δύμαμιν. Διατί οὶ πολιτικοὶ ἡγέται ὀφείλουν νὰ συνεργασθοῦν. Διατὶ πρέπει ὁ Βασιλεύς να περαμείνῃ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἔθνους. Καὶ διατὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀφυπνισθῶμεν ἀμέσως, να συνέλθωμεν, νὰ ὀργανωθῶμεν ὄλοι οὶ Ἕλληνες καὶ νὰ γίνουμε βενιζελικοὶ καὶ ἀντιβενιζελίκοί, μιά παράταξις Ἐθνικοφρόνων.

Πως θα Γίνει ο Τρίτος Γύρος

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ: εἰς ἐκείνους ποὺ πιστεύουν πραγματικά εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται ὄτι οἱ ἄνθρωποι καὶ αἱ κοινωνίαι δέν δύνανται νὰ μεταβληθοῦν εἰς «πειθαρχημένην άγέλη» τὴν ὀποἰαν θέλουν νὰ διοικοῦν ὡς ὁ τσοπάνης τὰ πρὀβατα, οἱ «ἔξυπνοι» ἐφευρέται καὶ προγανδισταὶ τῶν «νέων» δῆθεν θεωριῶν καὶ τῶν ἀνελευθέρων καὶ ὀλιγαρχικῶν πράγματι συστημάτων.

Αγοράστε και τα 8 βιβλία του Ιωάννη Πασσά ΜΟΝΟ ΜΕ 49,5 ΕΥΡΩ

Μόνο στα €49,5 ευρώ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6983701614.

 

Σημειώσεις:

Η αποστολή των βιβλίων γίνεται μέσω ΕΛΤΑ και είναι μόνο εντός Ελλάδος.

Όλα τα βιβλία έχουν μαλακό εξώφυλλο, και ορισμένα αποτελούνται από τεύχη.

Διατίθενται 200 τεμάχια ΜΟΝΟ μέσα από την προσφορά μας.