Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου

50,00

Σύντομη περιγραφή

Τὸ Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν τοῦ “Ἡλίου”

Τώρα μπορεῖς νὰ τὸ ἔχῃς στὴν κατοχή σου σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μὲ ἕνα πολὺ μικρὸ κόστος, ὥστε νὰ μπορῇς γρήγορα καὶ ἁπλᾶ, ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεσαι, ν᾽ ἀναζητῇς τὰ λήμματα ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν μέσα ἀπὸ τὶς 19.600 σελίδες καὶ νὰ ἔχῃς ἄμεση πρόσβασι σὲ πάνω ἀπὸ 160.000 λήμματα, χωρὶς νὰ χρειάζεσαι μία μεγάλη βιβλιοθήκη.

Δείτε τα οπτικοακουστικά

Είναι το επεξηγηματικό οπτικοακουστικό για την Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου.

 

 

 

Πως μπορείτε να κάνετε μια αγορά.

 

Είναι το επεξηγηματικό οπτικοακουστικό. Πως μπορείτε να κάνετε μια αγορά, είτε της Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου, είτε ενός βιβλίου.

 

Τὸ 1984 ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς ἐκδίδει τὸ Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν τοῦ «Ἡλίου», τὴν σημαντικώτερη ἐγκυκλοπαιδεία- χρησιμοποιεῖται στὴν καθομιλουμένη ὁ λανθασμένος τύπος «ἐγκυκλοπαίδεια»- στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 30 τόμους, μὲ τοὺς σημαντικώτερους Ἕλληνες ἀκαδημαϊκοὺς νὰ συγκεντρώνουν πάνω ἀπὸ 160.000 λήμματα. Σήμερα, στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς παραχαράξεως καὶ τῆς διαστρεβλώσεως τῆς Ἱστορίας, ποὺ κυριαρχοῦν στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ γενικώτερα σὲ βιβλία, χωρὶς ἔγκριτες, σοβαρὲς καὶ ἀντικειμενικὲς παραπομπές, τὸ «Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ «Ἡλίου» κρίνεται ἀπαραίτητο σὲ κάθε Ἕλληνα καὶ Ἑλληνίδα ποὺ ἐπιθυμοῦν τὰ παιδιά τους νὰ γνωρίζουν τὴν Ἀληθινὴ Ἱστορία χωρὶς τὶς στρεβλώσεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Οἱ σημαντικοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν τὴν Ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ «Ἡλίου» ὡς ἐργαλεῖο γνώσεως καὶ τὴν παραθέτουν στὴν βιβλιογραφία τους.

Ἡ Ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ «ΗΛΙΟΥ» ἔχει τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικὸ καὶ μοναδικὸ γνώρισμα: Ἀνατρέπει τὴν ψευδῆ θεωρία τῆς ἀνυπάρκτου Ἰνδοευρωπαϊκῆς φυλῆς ποὺ θέλει τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Εὐρώπης ἐλθόντες ἐξ Ἀσίας καὶ διὰ παραθέσεως τῶν παναρχαίων ἑλληνικῶν παραδόσεων καὶ μαρτυριῶν, διὰ παραθέσεως ἀρχαιολογικῶν στοιχείων καὶ ἀναφορᾶς εὑρημάτων, διὰ ἐκθέσεως πειστικῶν ἐπιχειρημάτων καταδεικνύει τὸ ἀνυπόστατον τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς φυλῆς ποὺ μόνον στὴν φαντασία αὐτῶν ποὺ τὴν ἔπλασαν ὑπάρχει καὶ ἀποδεικνύει τὴν παναρχαίαν ὕπαρξιν καὶ τὸ αὐτόχθονον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὰ βάθη τῆς προϊστορίας καὶ ἐντεῦθεν καθὼς καὶ τὴν διασπορὰ καὶ τὴν ἐξάπλωσί του σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους.. ) Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου του (Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἡλίου τόμοι 30) ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1984, (Ίδρυμα Ι.Δ Πασσά). Ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Πασσᾶς σὲ μακροσκελὲς κείμενόν του στὸ λῆμμα Α τοῦ πρώτου τόμου τοῦ Ἐγκυκλοπαιδικοῦ Λεξικοῦ «ΗΛΙΟΣ» ἐκμηδενίζει καὶ κονιορτοποιεῖ τὰς περὶ Ἀρίων θεωρίας καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ὑποστηρικτῶν της περὶ διελεύσεως τοῦ Δουνάβεως ἀπὸ τοὺς ἀνυπάρκτους Ἀρίους καὶ καθόδου των καὶ ἐγκαταστάσεώς των στὴν χερσόνησο τοῦ Αἵμου, δηλαδὴ στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο.
Ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς στὸν πρόλογο τῆς τελευταίας ἐκδόσεως γράφει μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ «ΗΛΙΟΥ» ἐπιδιώκει νὰ συμπληρώσῃ τὸ τεράστιον κενὸν ποὺ ἔχει δημιουργηθῆ ἀπὸ τὰς ἐλλείψεις ἢ παραλείψεις, ποὺ παρουσιάζουν αἱ ἐκδόσεις τῶν διαφόρων Ἐγκυκλοπαιδειῶν, ποὺ ἀναφέραμεν ἀνωτέρω.
Ἔχομεν ἄλλως τε τὴν ἐντύπωσιν ἢ μᾶλλον τὴν βεβαιότητα, ὅτι παρέχομεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας μας κείμενα χρήσιμα, ἐξηκριβωμένα, θετικὰ καὶ ἱκανὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν πραγματικὰ κάθε φιλομαθῆ. Πιστεύομεν δὲ ὅτι ἡ προσπάθεια αὕτη θὰ ἐκτιμηθῇ ἀπὸ τὸ ἀναγνωστικὸν κοινόν, ὅπως καὶ παλαιότερα, ἀφοῦ καὶ ἡ νέα ἔκδοσις τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τοῦ «ΗΛΙΟΥ» ἐπιδιώκει, ὅπως θὰ ἀποδειχθῇ καὶ ἀπὸ τὸ περιεχόμενόν της, νὰ καταστῇ ὠφέλιμος καὶ ἀπαραίτητος σύμβουλος καὶ βοηθὸς παντὸς ἐπιστήμονος, φοιτητοῦ, μαθητοῦ, ὅπως καὶ οἱουδήποτε ἀνθρώπου ποὺ θέλει πράγματι νὰ πλουτίσῃ κατὰ τρόπον σχετικῶς πλήρη τὰς γνώσεις του καὶ ταυτοχρόνως νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν ἐθνικήν του ὑπόστασιν.

Εἰς αὐτὸν δὲ τὸν εὐρύτερον σκοπὸν ἀποβλέπει καὶ ἡ παράθεσις, κατ᾽ ἀλφαβητικὴν σειράν, ἐντὸς τῶν κειμένων τῆς ἐκδόσεως τῆς Νέας Ἐγκυκλοπαιδείας, εὐρυτάτων περιλήψεων καὶ ἀναλύσεων ὅλων τῶν ἔργων ὅλων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων σοφῶν, συγγραφέων, πολιτικῶν, ρητόρων, ὅπως καὶ τῶν γνωμικῶν, τῶν ἀνεκδότων, τῶν παραγγελμάτων καὶ τῶν ἀφορισμῶν τῶν ἰδίων ἀρχαίων ἀνδρῶν, τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου, παλαιῶν καὶ νεωτέρων παροιμιῶν, ποὺ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ἑλληνικὴν ἢ ξένην ἐγκυκλοπαιδείαν.
Τοιυτοτρόπως, θὰ μάθουν καὶ θὰ γνωρίσουν καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τὸν ἄφθαστον πλοῦτον τῆς πνευματικῆς μας κληρονομίας καὶ τὴν ἀσύγκριτον δύναμιν αὐτῆς, βάσει τῆς ὁποίας ἐξεπολιτίσθησαν ὅλοι οἱ ξένοι, ποὺ ζητοῦν σήμερον νὰ μᾶς ἀποπνίξουν καὶ νὰ μᾶς ἀφανίσουν…».

Τὸ «Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ «ΗΛΙΟΥ» καλύπτει τὰ ἱστορικὰ γεγονότα μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 1975. Περιλαμβάνει 24 (ΚΔ’) τόμους καὶ ἄλλους ἕξι τόμους αὐτόνομους. Οἱ τρεῖς ἐξ αὐτῶν (ΕΛΛΑΣ Α, ΕΛΛΑΣ Β καὶ ΕΛΛΑΣ Γ) περιέχουν ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴν μυθολογία μας καὶ ὅλη τὴν ἱστορία ἀπὸ τοὺς παναρχαίους χρόνους μέχρι καὶ τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο τὸ 1974 , καθὼς καὶ στοιχεῖα τῆς ὀργανώσεως καὶ τῶν διαφόρων τομέων τῆς ἐν γένει ζωῆς καὶ δραστηριότητος τῆς χώρας. Ὁ τόμος «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ» εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐνδιαφέροντες αὐτόνομους τόμους τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας.. Περιέχονται σὲ εὐρύτατες περιλήψεις τὰ ἔργα ὅλων τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων ἀπὸ τοὺς παναρχαίους χρόνους μέχρι τὸ πέρας τῆς ἀρχαιότητος, ἀναλύσεις τούτων ἀπὸ διαπρεπεῖς συγχρόνους Ἕλληνες, ἀλλὰ περιλαμβάνονται καὶ ἡ Χριστιανικὴ θεολογία- οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας- ὅπως καὶ τὸ κίνημα τῶν Ἡσυχαστῶν.

Ὁ τόμος «ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» ἀναφέρεται στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή, εἰδικώτερα στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἀποδεικνύει διὰ παραθέσεως πολλῶν καὶ ἐνδιαφερόντων στοιχείων τὴν ἑλληνικότητα τῆς χερσονήσου. Περιέχει εἰδικώτερα κεφάλαια γιὰ τοὺς Σκύθες, τοὺς Ὑπερβορείους, τοὺς Χετταίους, τοὺς Φοίνικες, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Ἀσιατικῆς ἠπείρου μὲ πλῆθος πολλῶν παλαιῶν ἱστορικῶν καὶ νέων στοιχείων…
Τέλος, ὁ τόμος «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ» ἀναφέρεται, ὅπως καὶ ὁ τίτλος δηλοῖ, στὸ σύμπαν, τοὺς πλανῆτες ,τὸν ἥλιο, τὴν σελήνη, τοὺς ἀστέρες καὶ τὴν κατάκτησι τοῦ διαστήματος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο…
Τὸ ἔργο αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ ἀπετέλεσε τὸν μεγαλύτερο σταθμὸ στὴν νεώτερη ἱστορία τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων. Τὸ «Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν» τοῦ «Ἡλίου» εἶναι τὸ σημαντικώτερο ἔργο μὲ τὴν μεγαλύτερη δομὴ καὶ ἀνάλυσι ὅλων τῶν λημμάτων. Ἀξίζει ν᾽ ἀναφερθῇ ὅτι ἐδῶ θὰ βρῆτε καὶ τοὺς Ὕμνους τοῦ Ὀρφέως μαζὶ μὲ ἑρμηνευτικὰ σχόλια καὶ ἀνάλυσι βάσει ἀστρονομικῶν παρατηρήσεων τοῦ σπουδαίου ἀστρονόμου Κωνσταντίνου Χασάπη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνας ἐκ τῶν σημαντικωτέρων συνεργατῶν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Πασσᾶ. Θὰ βρῆτε τοὺς Ὕμνους τοῦ Ὀρφέως στον τόμο ΚΔ΄, σελ. 363 καὶ ἐφ᾽ἑξῆς, μὲ ἀπόδοσι στὴν ἁπλῆ καθαρεύουσα.. Σχετικῶς μὲ τὴν ἡλικία τῶν Ὀρφικῶν Ὕμνων ὁ Κωνσταντῖνος Χασάπης ἀναφέρει ὅτι μὲ βάσι τὸν Ὕμνο τοῦ Ἀπόλλωνος ὅπου γίνεται λόγος περὶ τῆς ἰσότητος τῶν ἐποχῶν, χειμῶνος καὶ θέρους, μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε, κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ , περὶ τοῦ χρόνου κατὰ τὸν ὁποῖον ἐγράφησαν οἱ Ὀρφικοὶ Ὕμνοι. Συμπεραίνει λοιπὸν ὅτι τὸ φαινόμενο τοῦτο ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ ἔτος 1366 π.Χ., περαιτέρω δὲ μὲ ἄλλη ἐξίσωσι μᾶς δίδει τὸ ἔτος 11.835 π.Χ. (!!!), ποὺ ὅμως ἀπορρίπτει ὡς χρονολογία συγγραφῆς τῶν Ὀρφικῶν Ὕμνων…

Ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς διαφωνεῖ ὅμως μὲ τὴν ἀπόρριψι τῆς χρονολογίας αὐτῆς καὶ σὲ μακροσκελῆ σημείωσί του μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα: « …ἡ δευτέρα ἐξίσωσις ποὺ δεικνύει χρονολογίαν 11.835 χρόνια π.Χ. καὶ τὴν ὁποίαν ἀπορρίπτει ὁ Χασάπης ὡς χρονολογίαν διατυπώσεως τῶν Ὀρφικῶν Ὕμνων, πρέπει νὰ ὑπολογισθῇ ὡς πιθανὴ ἀφετηρία τῶν ἀστρονομικῶν παρατηρήσεων τῶν Ἀρχαιοελλήνων, ἀφοῦ συμβιβάζεται καὶ μὲ τὰ λεχθέντα εἰς τὸν Σόλωνα ἀπὸ τὸν Αἰγύπτιον ἱερέα τῆς Ἴσιδος εἰς τὴν Σάιν, ὅπως ἀναφέρει ταῦτα ὁ Πλάτων εἰς τὸν «Τίμαιον» καὶ εἰς τὸν «Κριτίαν» καὶ συμφώνως μὲ τὴν ὁποίαν, κατὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Αἰγυπτίου ἱερέως, οἱ Ἕλληνες φέρονται ὡς παλαιότεροι τῶν Αἰγυπτίων…»(τόμος ΚΔ, σελ.392).

Ὁ ἀείμνηστος ἐκδότης τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τοῦ «ΗΛΙΟΥ» παραθέτει πλῆθος στοιχείων καὶ ἐπιχειρημάτων, τεκμηριώνοντας κατὰ τρόπον σαφῆ τὴν θέσι του…

Οἱ δεκαετίες ποὺ ἐπέρασαν ἔκαναν δυσεύρετο τὸ Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν τοῦ «Ἡλίου». Ἐλάχιστοι ἦσαν καὶ εἶναι οἱ τυχεροὶ ποὺ τὸ εἶχαν ἢ τὸ ἔχουν στὴν κατοχή τους -ἐννοοῦμε καὶ τοὺς 30 τόμους, εἴτε τὸ ἐκληρονόμησαν εἴτε τὸ ἀγόρασαν πολὺ ἀκριβὰ σὲ κάποιο παλαιοβιβλιοπωλεῖο.

Σημειώσεις:

Η ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου είναι συνδρομητική, και η πρώτη συνδρομή ισχύει για πέντε έτη.

Μὲ ἕνα κλὶκ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ!

Οδηγίες Χρήσεως

Στην παραπομπή 1 πρέπει να εισάγετε το Όνομα χρήστη, στο 2 πρέπει να εισάγετε το Συνθηματικό, και μετά πρέπει να πατήσετε 3 το κουμπί Είσοδος

 

Καλώς ήρθατε στην σελίδα

Η παραπομπή 1 είναι το Ιστορικό αναζητήσεων, κρατά τις τελευταίες 20 αναζητήσεις που έχετε κάνει.

Η παραπομπή 2 Λήμμα προς αναζήτηση είναι μηχανή αναζητήσεων που βάζετε 3 χαρακτήρες και σας παραθέτει τα καταχωρημένα λήμματα που έχει η βάση.

Η παραπομπή 3 είναι η Αναζήτηση λημμάτων (αλφαβητικά) με το αρχικό γράμμα, που το πατάτε και σας παραθέτει τα καταχωρημένα λήμματα με αυτά τα γράμματα της επιλογής σας π.χ. θέλετε όλα τα λήμματα που αρχίζουν από Α. (επόμενη εικόνα)

Η παραπομπή 4 σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε τον τόμο και την σελίδα που θέλετε άμεσα και γρήγορα!

 

Η παραπομπή 1 είναι η μηχανή αναζήτησης λημμάτων με το αρχικό γράμμα.

Η παραπομπή 2 είναι ο σελιδοδείκτης που πατάς, μπρος και πίσω για να βλέπεις τα καταχωρημένα λήμματα.

 

Εδώ θέλουμε να σας δείξουμε ότι και με όλους τους παραπάνω τρόπους αναζητήσεως λημμάτων, μπορείτε να βρείτε τα λήμματα. Και οι πρόσθετοι και πολυπόθητοι τόμοι: Οι Λαοί της Ανατολής. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα Α, Β. Ελλάς Α, Β, Γ.